“Giải pháp mới ngăn ngừa rủi ro từ sản phẩm thuốc lá điện tử có thể được ban hành”


Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 568/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2023-2025 là giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 39% và nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,4%. Ngoài ra, còn giảm tỉ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc, nhà hàng, quán bar, cà phê, khách sạn xuống dưới các ngưỡng tối đa. Chiến lược đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bao gồm cơ chế chính sách, pháp luật hoàn thiện, lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền, hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, liên kết ban chỉ đạo và hợp tác quốc tế. Trong đó, tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá, đưa ra mức giá bán tối thiểu đồng thời ngăn ngừa các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng được đề xuất. Bên cạnh đó, xây dựng các khu vực cấm hút thuốc lá hoàn toàn và xử phạt phù hợp đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng là một trong những giải pháp khác được đề xuất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 568/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023 – 2025, giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 39%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,4%.

Giảm tỉ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 30%; tại nhà hàng xuống dưới 75%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 80%; tại khách sạn xuống dưới 60%;

Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Giai đoạn 2026 – 2030 giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36 %; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1%; Giảm tỉ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: tại nơi làm việc xuống dưới 25%; tại nhà hàng xuống dưới 65%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 70%, tại khách sạn xuống dưới 50%; Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Chiến lược đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện gồm: Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp liên ngành đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tăng cường và đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống giám sát về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Kiện toàn, nâng cao năng lực mạng lưới về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Hợp tác quốc tế.

Trong đó, xây dựng lộ trình tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá đảm bảo đến năm 2030 mức thuế đạt tỷ trọng trên giá bán lẻ theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới; quy định mức giá bán tối thiểu các sản phẩm thuốc lá, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của phương án tính thuế các sản phẩm thuốc lá trên giá bán lẻ để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá.

Hạn chế, kiểm soát chặt chẽ việc bán các sản phẩm thuốc lá tại cửa hàng miễn thuế; đề xuất ban hành quy định về ngăn ngừa các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng; việc bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên hoặc trẻ vị thành niên bán thuốc lá theo Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở rộng các khu vực cấm hút thuốc lá hoàn toàn; nghiên cứu biện pháp xử phạt phù hợp đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là hành vi hút thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm.

Nghiên cứu, xây dựng, bổ sung các quy định của pháp luật trong việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá theo hướng giảm sản lượng tiêu dùng thuốc lá trong nước; kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá; tăng cường xử phạt các hành vi vi phạm về kinh doanh các sản phẩm thuốc lá; nghiên cứu, đề xuất việc tham gia Nghị định thư về chống buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá để thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới.

Xây dựng chương trình, kế hoạch thông tin, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá phù hợp với từng giai đoạn; thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá với các hình thức đa dạng, phù hợp đặc điểm từng vùng, miền, từng nhóm đối tượng; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá tại trung ương và tại các tỉnh, thành phố; xây dựng, ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá;…

Tuệ Minh

KẾT LUẬN

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 568/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Chiến lược đề ra các mục tiêu cụ thể về giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam và nữ từ 15 tuổi trở lên đến năm 2030, cùng với các giải pháp thực hiện bao gồm hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, tăng cường thông tin và giáo dục, thanh tra, kiểm tra vi phạm, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và xây dựng chương trình thông tin truyền thông phù hợp với từng giai đoạn. Chiến lược cũng đề ra các biện pháp khác như tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá, ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới, kiểm soát chặt chẽ việc bán thuốc lá tại cửa hàng miễn thuế và mở rộng các khu vực cấm hút thuốc lá hoàn toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *